Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

Celem i misją Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii jest wspieranie rozwoju polskiej kardiochirurgii oraz wprowadzanie do praktyki klinicznej najnowszych metod i technologii w zakresie leczenia serca. Istotą aktywności Fundacji są trzy wiodące kierunki badawcze: Program Polskie Sztuczne Serce, Roboty i Innowacyjne Narzędzia Chirurgii, Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca.
 
W swym dorobku Fundacja posiada m.in. System Wspomagania Serca POLCAS, oryginalną biologiczną protezę zastawki serca z żywej tkanki ludzkiej, program symulacji procedur chirurgicznych oraz prototyp robota kardiochirurgicznego Robin Heart.
 
Działalność naukowo-badawcza Fundacji ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje
m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki
medycznej, inżynierii tkankowej.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii została ustanowiona w 1991r. w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, w sytuacji gdy zagrożone jest serce.
 
Główne kierunki działalności Fundacji, w obszarze naukowo-badawczym, wdrożeniowym i edukacyjnym określa przyjęta strategia rozwoju Fundacji na lata 2006 – 2010.
 
Działalności Fundacji w zakresie pozyskiwania środków finansowych, prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz działalności szkoleniowej jest objęta Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000.
 
Fundacja decyzją Komitetu Badań Naukowych (uchwała nr 47/2004 z dnia 16 września 2004 r.) Fundacja uzyskała status koordynatora Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”.
 
Na podstawie dokonanej oceny parametrycznej Fundacja uzyskała II kategorię w wykazie kategorii dla grupy jednostek jednorodnych N10 - „Ochrona Zdrowia”.
 
Fundacja została wyłoniona na Koordynatora Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 pod nazwą: „Polskie Sztuczne Serce”, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 oraz została głównym wykonawcą prac konstrukcyjnych w strategicznym projekcie badawczym tego Programu.
 
Kadra naukowa Fundacji liczy 44. pracowników i współpracowników (inżynieryjno-technicznych), w tym 5 doktorów i 1 doktor habilitowany.
 
Działalność Fundacji jest finansowana ze środków pochodzących z darowizn, grantów naukowo-badawczych finansowanych ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę, dotacji podmiotowej na działalność statutową, funduszy pomocowych Unii Europejskiej, zbiórek publicznych, aukcji oraz z działalności gospodarczej.
 
Działalność naukowo-badawcza Fundacji ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej, inżynierii tkankowej, której założenia i plany badawcze są zdefiniowane w 3 poniższych programach badawczych wyznaczających kierunki i zadania badawcze do realizacji:
 
Program „Polskie Sztuczne Serce” – koncentruje się na opracowywaniu i wdrożeniu klinicznym rodziny polskich protez serca, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie oraz zróżnicowanych pod kątem czasu stosowania i stopnia implantacji do ciała pacjenta oraz rozwoju metod wspomagania układu krążenia. Program realizowany jest poprzez trzy projekty badawcze:
 
 • „Pozaustrojowy system wspomagania serca POLCAS-EXT”- projekt badawczy mający na celu rozwój konstrukcji pozaustrojowej pneumatycznej protezy serca ze zmodernizowanym przewoźnym sterownikiem serii 400, w celu podniesienia własności eksploatacyjnych oraz skuteczności klinicznej polskiej protezy serca.
 • „Częściowo implantowalna proteza serca” – celem projektu badawczego jest opracowanie i wdrożenie do produkcji i stosowania klinicznego częściowo implantowanej protezy serca z przenośnym sterownikiem serii 500, przeznaczonej do długoterminowego wspomagania serca w warunkach leczenia poza szpitalem oraz opracowanie i wdrożenie systemu zdalnego nadzoru protezy serca i pacjenta podczas wspomagania serca prowadzonego w warunkach leczenia poza szpitalnego.
 • „Całkowicie implantowalna proteza serca” – projekt badawczy skupia się na opracowaniu i wdrożeniu do badań klinicznych całkowicie implantowalnej permanentnej protezy serca.
Program „Roboty i Innowacyjne Narzędzia Chirurgii” – koncentruje się na opracowaniu
i wdrożeniu klinicznym innowacyjnych narzędzi tj.: mechatronicznych urządzeń „przedłużających” ręce chirurga, metod modelowania i symulacji operacji chirurgicznych dla zoptymalizowania ich przebiegu oraz zaplecza dydaktycznego.
 
Założenia programu realizowane są poprzez następujące projekty badawcze:
 
 • „ROBOT” – robotyka medyczna i półautomatyczne narzędzia chirurgiczne” – celem projektu jest opracowanie robota kardiochirurgicznego oraz nowej generacji półautomatycznych, innowacyjnych narzędzi chirurgii małoinwazyjnej.
 • „EXPERT – innowacyjne metody wspomagania chirurgii” – projekt skupia się wokół opracowywania nowych metod wspomagających proces planowania, konsultacji, przygotowania operacji oraz treningu chirurgów.
 • „TEST – konstrukcja urządzeń i opracowanie metod testowania sztucznych narządów i biomateriałów” – jest to projekt badawczy mający na celu rozwój zaplecza naukowo-badawczego poprzez budowę wyspecjalizowanych stanowisk, konstrukcję urządzeń i opracowanie metod badawczych.
 Program „Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca” – obejmujący badania nad konstrukcją i technologią wytwarzania biologicznych protez zastawek serca i innych biomateriałów wytwarzanych metodami inżynierii tkankowej i hodowli komórkowej. Tego rodzaju narzędzia mają potencjalne zastosowanie w szeroko rozumianej medycynie naprawczej. Prace nad tymi zagadnieniami zostały zdefiniowane w następujących projektach badawczych:
 • „Opracowanie łaty biologicznej w rekonstrukcji lewej komory serca” – celem niniejszego projektu jest opracowanie konstrukcji łaty biologicznej, pokrywanej komórkami autologicznymi, która mogłaby zostać wykorzystana w zabiegach chirurgicznej rekonstrukcji lewej komory serca. 
 • „Opracowanie modelu zastawki autologicznej” – projekt dotyczy stworzenia prototypu zastawki biologicznej otrzymanej metodą inżynierii tkankowej, w której bezkomórkowe lub biodegradowalne rusztowanie protezy pokrywane będzie komórkami własnymi pacjenta.
 • „Materiały biodegradowalne jako nośniki leków” – prace w projekcie skupiają się wokół pozyskania biozgodnych materiałów biodegradowalnych, optymalnych pod względem tempa ich biodegradacji oraz zdolności przyłączania, a następnie kontrolowanego uwalniania leków niespecyficznych, szczególnie czynników wzrostu.
 • „Terapie komórkowe z wykorzystaniem komórek macierzystych” – projekt ma na celu opracowanie metod izolacji i różnicowania komórek macierzystych, które mogłyby być wykorzystywane w zabiegach poprawiających funkcje skurczowe serca.
Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i zastosowania praktyczne w ramach programu badawczego Polskie Sztuczne Serce:
 • opracowanie miniaturowej pompy wirowej o podniesionej sprawności energetycznej, skonstruowanej dla elektrohydraulicznego konwertera energii do implantowalnej komory wspomagania serca,.
 • opracowanie nowej konstrukcji przewoźnej jednostki napędowej POLPDU-402, następcy aktualnie wykorzystywanej klinicznie jednostki modelu 401 – urządzenia o podniesionych własnościach eksploatacyjnych
 • opracowanie i wdrożenie do stosowania klinicznego pozaustrojowego, pneumatycznego systemu wspomagania serca POLCAS-EXT,
 • opracowanie modelu przenośnego sterownika pneumatycznych komór wspomagania serca, dedykowanego dla komory częściowo wszczepialnej,
 • opracowanie konstrukcji modelu całkowicie wszczepialnej komory wspomagania lewej strony serca
 • opracowanie nowych technologii inżynierii materiałowej dla modyfikacji powierzchni materiału konstrukcyjnego protezy serca dla obniżenia ryzyka wykrzepiania w długotrwałym kontakcie z krwią i tkankami,
 • opracowanie konstrukcji modelu częściowo wszczepialnej protezy serca.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i zastosowania praktyczne w ramach programu
Roboty i Innowacyjne Narzędzia:
 • symulacja komputerowa i fizyczna zespoleń aortalno-płucnych i optymalizacja operacji paliatywnych,
 • wstępne opracowanie projektu AORobAS (Artificial Organs Robotically Assisted Surgery)
 • badania funkcjonalne in vitro robotów kardiochirurgicznych rodziny robotów Robin Heart
 • symulacja komputerowa i fizyczna wybranych wad protez zastawek serca,.
 • modernizacja oprogramowania dla rodziny robotów Robin Heart
 • tworzenie stanowisk badawczych dla elementów konstrukcyjnych, narzędzi oraz kompletnych robotów chirurgicznych
 • tworzenie stanowisk edukacyjnych dla zrobotyzowanych oraz mini-inwazyjnych narzędzi chirurgicznych opartych na modelach fizycznych operacji
 • tworzenie stanowisk edukacyjnych dla zrobotyzowanych oraz mini-inwazyjnych narzędzi chirurgicznych opartych na wykorzystaniu technologii przestrzeni wirtualnej (tzw. wirtualna sala operacyjna)
 • opracowanie koncepcyjne oraz przygotowania rodziny robotów Robin Heart do pierwszych eksperymentów na zwierzętach
 • projekty oraz wykonanie modeli mechatronicznych narzędzi endoskopowych, w szczególności oryginalnego systemu Robin Heart Uni System
 • projekt, wykonanie prac elektro-mechanicznych oraz oprogramowania, badania robota Robin Heart Vision – telemanipulatora dla toru endowizyjnego
 • organizacja warsztatów, konferencji tematycznych oraz wydanie pierwszej w Polsce ksiązki specjalistycznej Roboty Medyczne/Medical Robots.
 Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i zastosowania praktyczne w ramach programu
Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca: 
 • wdrożenie techniki cytometrii przepływowej ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji klinicznych takich jak:
  • opracowanie metodyki oznaczania przeciwciał anty HLA techniką FlowPRA u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu serca,
  • opracowanie metodyki monitorowania pacjentów po przeszczepie serca leczonych z użyciem terapii cytolitycznej.
 • wdrożenie technik hodowli komórkowych
  • zastosowanie w badaniach biozgodności
  • hodowle komórek naskórka dla celów klinicznych u pacjentów z rozległymi oparzeniami
  • bioreaktory 
Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze:
 • opracowanie techniki acellularyzacji tkanek,
 • opracowanie techniki izolacji i hodowli komórek endotelialnych,
 • konstrukcje bioreaktorów,
 • badania strukturalne macierzy komórkowej,
 • badania właściwości mechanicznych płatków zastawek,
 • opracowanie techniki pokrywania komórkami acellularnej macierzy komórkowej.

Opisane powyżej kierunki badawcze oraz realizowane w ich ramach zadania przyczyniają się do rozwoju krajowego dorobku naukowego, zwłaszcza w dyscyplinach takich jak nauki medyczne, inżynieria materiałowa, inżynieria tkankowa, biocybernetyka oraz robotyka medyczna.
Dzięki pracom naukowo-badawczym oraz osiągniętym efektom wdrożeniowym możliwe stało się między innymi kliniczne zastosowanie pierwszego polskiego Mechanicznego Systemu Wspomagania Serca POLCAS, na który składa się pozaustrojowa komora wspomagania serca POLVAD oraz jednostka napędowa POLPDU. System ten znalazł już zastosowanie w 200 przypadkach klinicznych bądź to jako pomost do transplantacji nieodwracalnie uszkodzonego serca, bądź też jako wspomaganie prowadzące do jego regeneracji.
Wielkim sukcesem prac badawczych prowadzonych w dziedzinie protez serca, jest wartość dodana jaka została osiągnięta w roku 2006. Dzięki zrealizowanym pracom badawczym w dziedzinie optymalizacji metody leczenia krytycznej niewydolności serca wspomaganiem systemem POLCAS, osiągnięto dwukrotny wzrost skuteczności globalnej (do poziomu 88%) oraz trzykrotne wydłużenie średniego czasu wspomagania (z kilkunastu do ponad 40 dni). Najdłuższe wspomaganie serca zakończone z powodzeniem przeszczepem narządu w 2006 r. trwało 200 dni. Z tego tytułu system POLCAS wszedł na listę 6 takich systemów stosowanych klinicznie na świecie.
 
Fundacja również jako jeden z pierwszych w Polsce ośrodków podjęła prace dotyczące konstrukcji oraz wdrożenia do praktyki klinicznej innowacyjnych urządzeń mechatronicznych, w tym robotów oraz półautomatycznych narzędzi chirurgicznych. Prowadzone są ponadto prace związane z opracowaniem metod modelowania i symulacji operacji chirurgicznych dla zoptymalizowania ich przebiegu.
 
Dzięki zrealizowanym badaniom i pracom o charakterze naukowym jak i wdrożeniowym Fundacja wpisała oryginalny polski dorobek na listę światowych osiągnięć – między innymi:
 
 • opracowany, wdrożony do produkcji i zastosowany klinicznie w 200 przypadkach Polski System Mechanicznego Wspomagania Serca POLCAS,
 • oryginalna biologiczna proteza zastawki serca z tkanki ludzkiej,
 • prototyp robota kardiochirurgicznego RobIn Heart - wielozadaniowego, zdalnie sterowanego robota do wykonywania i wspomagania operacji na sercu, a także zabiegów w innych dziedzinach chirurgii.
Zapleczem technologiczno-wdrożeniowym, osiągnięć naukowych Fundacji są powołane przez nią podmioty gospodarcze:
 
 •  FRK Intra-Cordis Sp. z o.o. powołana jako zaplecze naukowo-technologiczne i badawcze dla Pracowni Sztucznego Serca, ukierunkowana jest na dostarczanie do odbiorcy klinicznego nowoczesnych produktów z dziedziny mechanicznego wspomagania krążenia – urządzeń i technologii, które zabezpieczą potrzeby kliniczne w tej dziedzinie.
 • FRK Homograft Sp. z o.o., działająca jako bank tkanek, której celem podstawowym jest przygotowywanie materiału biologicznego przeznaczonego do celów leczniczych, a także wykonywanie badań diagnostycznych oraz szkolenia w zakresie wynikającym z profilu działalności.
 
Ponadto, dzięki realizacji projektu „Robin Heart Service” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w ramach projektu „Wirtualny Inkubator Gospodarki Społecznej – model funkcjonowania w sieci współpracy”, utworzony został Zakład Robin Heart Service, który jest zapleczem wykonawczym i wdrożeniowym Pracowni Biocybernetyki, realizującym zadania wdrożeniowe dotyczące: opracowania modelu robota chirurgicznego, zrobotyzowanego ramienia sterujące go położeniem kamery endowizyjnej, półautomatycznych narzędzi laparoskopowych.

Realizacja projektów partnerskich, w tym m.in. objętych umowami dotyczącymi wykonania zadań badawczych oraz projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich strukturalnych - SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - takich jak: „Modernizacja, doposażenie laboratorium CD dla potrzeb prac badawczych protez serca”, „Rozbudowa wyposażenia naukowo-badawczego dla potrzeb Laboratorium Biotechnologii Centrum Doskonałości” oraz „Wyposażenie Laboratorium Zdrowie w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii” (projekt zrealizowany w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego Centrum Zaawansowanych Technologii „Energia-Środowisko-Zdrowie” przez grupę Zdrowie – Fundacja, Uniwersytet Śląski i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach) przyczyniła się do wzrostu potencjału badawczego jednostki i jednocześnie umożliwiła:
 • podniesienie jakości prac badawczych,
 • rozszerzenie zakresu powadzonych prac badawczych,
 • podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych.
Realizowane projekty badawcze
 1. Projekt badawczy własny „Optymalizacja chirurgicznej rekonstrukcji lewej komory u chorych z pozawałową niewydolnością serca metodą modelowania”
 2. Projekt badawczy rozwojowy „RobIn Heart Uni System – innowacyjne narzędzia chirurgii miniinwazyjnej i zrobotyzowanej.”
 3. Projekt badawczy rozwojowy „Nowe metody przygotowywania i konserwacji zastawek biologicznych”.
 4. Projekt badawczy specjalny „Kompleksowa ocena eksplantowalnych protez układu sercowo – naczyniowego w ramach organizowanej europejskiej sieci specjalistycznych laboratoriów”.
 5. Projekt badawczy zamawiany „Opracowanie Konstrukcji Klinicznych Systemów Wspomagania Serca” w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 „Polskie Sztuczne Serce”.
 6. Projekt badawczy zamawiany pt. „Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii powierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca” w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 „Polskie Sztuczne Serce”. Projekt realizowany przez Instytut Materiałoznawstwa i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie (Fundacja jest partnerem w projekcie jako podwykonawca części zadań badawczych)
 7. Projekt badawczy zamawiany pt. „Opracowanie technologii metrologicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych dla potrzeb protez serca” w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 „Polskie Sztuczne Serce”. Projekt realizowany przez Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu (Fundacja jest partnerem w projekcie jako podwykonawca części zadań badawczych).
 8. Zadanie wdrożeniowe pt. „Wprowadzenie zmodernizowanego pozaustrojowego systemu wspomagania serca” w ramach przedsięwzięcia nr P04 Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 „Polskie Sztuczne Serce”. Projekt realizowany przez Instytut Kardiologii w Warszawie. (Fundacja jest partnerem w projekcie jako podwykonawca części zadań wdrożeniowych).
 9. Zadania wdrożeniowe 1-4 przedsięwzięcia P05 „Utworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca” w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007 – 2011 „Polskie Sztuczne Serce”
Udział w sieciach naukowych i konsorcjach naukowo - przemysłowych
 
Fundacja jest partnerem w następujących przedsięwzięciach partnerskich:
 
 • Centrum Zaawansowanych Technologii „Energia–Środowisko-Zdrowie”  ustanowione decyzją Ministra Nauki i Informatyzacji. Fundacja jest członkiem założycielem i koordynatorem Grupy Zdrowie (tworzy ją obok Fundacji: Uniwersytet Śląski, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach). Konsorcjum zostało powołane w celu wdrażania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz komercjalizacji wyników prac naukowo – badawczych. Konsorcjum skupia 18 podmiotów, w tym instytuty naukowo-badawcze, wyższe uczelnie, przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój społeczno-gospodarczy. 
 • Sieć Centrów Doskonałości BioMedTech Silesia  Fundacja jest członkiem założycielem. Sieć grupuje 5 Centrów Doskonałości: Centrum Doskonałości POLIMERY 2000+ z siedzibą w Centrum Materiałów Węglowych i Polimerowych Polskiej PAN w Zabrzu, Centrum Doskonałości Działu Badawczego COI z siedzibą w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, Centrum Doskonałości Nowych Technologii na rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis” z siedzibą w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Centrum Doskonałości Badań i Nauczania Biologii Molekularnej Macierzy i Nanotechnologii z siedzibą w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Centrum Doskonałości dla Rozwoju Technologii Kardiostymulacyjnej STIMCARD z siedzibą w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu . Głównym celem działania Sieci jest zwiększenie wykorzystania wyników badań naukowych w zakresie biotechnologii oraz nauk biomedycznych.
 • Ogólnopolska Sieć Naukowa w Dziedzinie Inżynierii Medycznej „Biomen”  Fundacja jest członkiem założycielem (Sieć grupuje ponad 60 ośrodków naukowo-badawczych). Sieć działa w zakresie inżynierii biomedycznej. Podstawowe obszary tematyczne Sieci to: biosystemy i modelowanie, biopomiary, sztuczne narządy, biomateriały, biomechanika, obrazowanie biomedyczne i przetwarzanie obrazów biomedycznych, informatyka i sieci neuronowe w medycynie. 
 • Śląska Sieć Wyrobów Medycznych  Fundacja jest członkiem założycielem (Sieć grupuje 17 partnerów: przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i instytucje otoczenia biznesu) Celem Sieci jest: realizacja wspólnych inicjatyw w obszarze sektora aparatury i wyrobów medycznych w zakresie badania i rozwoju, rozwoju produktów i usług, kształcenia kadr oraz marketingu, promocji i sprzedaży; kooperacja z sieciami, klastrami i instytucjami z innych regionów w zakresie wspólnych przedsięwzięć, projektów krajowych i międzynarodowych oraz trwałej współpracy gospodarczej. 
 • Centrum Transferu Technologii BIO – TECHNO – INFO Celem Centrum jest m.in. pomoc doradcza w zakresie transferu technologii i promocja nowych technologii oraz innowacyjności.
Platformy technologiczne
 • Polski System Mechanicznego Wspomagania Serca POLCAS w leczeniu zaawansowanej niewydolności serca
Fundacja jest inicjatorem i koordynatorem
Przedmiotem działania platformy jest rozwój i doskonalenie metod stosowania polskich protez serca w leczeniu zaawansowanej niewydolności serca
Partnerzy Platformy:
 • Instytut Kardiologii w Warszawie;
 • Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku;
 • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
 
 • Nowoczesne technologie inżynieryjne w konstrukcji polskich protez serca –Fundacja jest inicjatorem i koordynatorem Przedmiotem działania platformy jest opracowywanie nowych technologii materiałowych, inżynierii powierzchni, opto i akusto elektroniki, hydrauliki, mechaniki precyzyjnej dla wykorzystania w konstrukcji polskich protez serca.
Partnerzy Platformy:
 
 • Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie;
 • Zakład Optoelektroniki Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach;
 • Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
 
Działalność edukacyjna jest realizowana poprzez:
 • program szkoleniowo-stypendialny, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr medycznych z Polski i z zagranicy, zwłaszcza z krajów Europy Wschodniej; zakres merytoryczny dotyczy m.in.: programu naukowo-badawczego sztucznego serca, sztucznych komór wspomagania serca, biologicznej zastawki serca, technik operacyjnych wybranych zabiegów kardiochirurgicznych, kardiochirurgii dziecięcej, współpracy w zakresie kardiochirurgii i leczenia choroby wieńcowej (do tej pory uczestnikami programu było ponad 180 osób z kraju z zagranicy);
 • kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające dla pielęgniarek i położnych, organizowanie we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, m.in. w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, kardiologicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, resuscytacji krążeniowo-oddechowej (do tej pory przeszkolonych zostało blisko 10 tys. osób);
 • organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów naukowych i specjalistycznych szkoleń, m.in. cykliczne konferencje o zasięgu międzynarodowym: Roboty Medyczne, BioMedTech Silesia; warsztaty chirurgiczne;
 • wspieranie działalności publikacyjnej i wydawniczej, m.in. przez swój program stypendialny; współfinansowanie wydania podręczników akademickich: „Zarys kardiochirurgii” i „Kardiochirurgia dziecięca”
Najważniejsze nagrody i wyróżnienia
 • wyróżnienie dla Pneumatycznego Systemu Mechanicznego Wspomagania Krążenia na V Europejskich Targach Technologii TEC’96 w Grenoble (Francja)
 • nagroda Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za promocję nauki polskiej w świecie, 1996
 • wyróżnienie dla Pneumatycznego Systemu Wspomagania Krążenia za innowacyjność technologii na II Techno Messe Kasai w Osace (Japonia), 1997
 • Złoty Medal dla mitralnej zastawki biologicznej na Targach Innowacji Expomart Inpex XIII w Pittsburghu (USA), 1997
 • Złoty Medal dla prototypu elektrohydraulicznej implantowanej pompy wspomagania lewej komory serca POLHIVAD na VI Targach The London International Inventions Fair, 1998
 • Wyróżnienie za całokształt działalności Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii na II Międzynarodowych targach Nowych Technologii, Innowacji, Wzornictwa Przemysłowego Intertechnology’99, Łódź
 • Złoty Medal na Targach Innowacji Naukowych i Gospodarczych „Intarg 2002”, Katowice
 • Grand Prix oraz Złoty Medal z wyróżnieniem dla prototypu poliuretanowo-tytanowej, pneumatycznej, implantowalnej komory wspomagania serca POLVAD-IMPL, przyznane podczas 53. Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Eureka! 2004”, Belgia
 • Złoty Medal na 103 Międzynarodowym Salonie Wynalazczości „CONCOURS –LEPINE” 2005 za pneumatyczny system wspomagania serca POLCAS dla zastosowań długoterminowych”, 2005
 • Medal Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2007 – przyznany dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii za pierwszy robot medyczny ROBIN HEART VISION
 • Wyróżnienie Specjalne dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu przyznane przez IZBĘ GOSPODARCZĄ IMPORTERÓW I EKSPORTERÓW "za nieoceniony wkład w rozwój kardiochirurgii, a w szczególności budowę sztucznego serca”
 • Medal Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG 2007 – przyznany dla dr Zbigniewa Nawrata Dyrektora Instytutu Protez Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii za osiągnięcia innowacyjne w 2007 roku.
 • The 45th Annual Meeting of the Japanese Society for Artificial Organs & The 2nd Meeting of the International Federation for Artificial Organs. Young Inwestigator’s Travel Fellowship Award is hereby awarded to the excellent paper. The physical parameters estimation of physiologically worked heart prostheses by Mr. Maciej Gawlikowski (Poland) in recognition of its distinguished contribution to.
 • Innowacja Roku 2008 – dla Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii za Ramię robota Robin Heart Vision.
Patenty
 
Lp. Numer patentu/
zgłoszenia
Tytuł Data zgłoszenia Przedmiot
1  Patent
nr 181231
 „Pulsator elektropneuma- -tyczny”  zgłoszenie 11.10.1996 r.,
o udzieleniu patentu ogłoszono: 24.09.2001
 przedmiotem wynalazku jest pulsator elektropneumatyczny do regulowania przebiegu wytwarzanego ciśnienia sterującego pracą pomp membranowych, w szczególności pompy krwi jak i duplikatora pulsu, to jest pompą służącą do wytwarzania zadanego w czasie przebiegu ciśnienia
2
 Patent
nr 189525
 „Sposób osadzania trójpłatkowej zastawki w naczyniach krwionośnych”
 
 zgłoszenie 22.02.1999 r.
o udzieleniu patentu ogłoszono:
17.11.2004
 przedmiotem wynalazku jest sposób osadzania trójpłatkowej zastawki w naczyniach krwionośnych, przydatny zwłaszcza w medycynie w leczeniu zaburzeń układu krwionośnego
3
 Patent
nr 189661
 „Sposób napędzania urządzenia implantowanego do wspomagania serca oraz urządzenie implantowalne do wspomagania serca”  zgłoszenie 02.07.1999 r.
o udzieleniu patentu ogłoszono:
30.09.2005
 przedmiotem wynalazku jest sposób napędzania urządzenia implantowanego do wspomagania serca oraz urządzenie implantowane do wspomagania serca, znajdujące zastosowanie w terapii schorzeń serca u ludzi
 
Zgłoszenia patentowe
 
1 Zgłoszenie nr P-363247 Manipulator, zwłaszcza manipulator medyczny” zgłoszenie 03.11.2003 r. wynalazek dotyczy manipulatora, zwłaszcza manipulatora medycznego, znajdującego zastosowanie w szczególności w medycynie dla potrzeb endoskopii lub podczas małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych
2 Zgłoszenie nr P-364126 „Sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca” zgłoszenie 19.12.2003 r. przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do pomiaru chwilowej objętości krwi w komorze wspomagania serca, zwłaszcza w napędzanej pneumatycznie komorze wspomagania serca, znajdujący zastosowanie w urządzeniach medycznych stosowanych dla czasowego wspomagania pracy mięśnia sercowego
3  Zgłoszenie nr P-364206  „Mechanizm przełączający dla napędu ruchu obrotowego”  zgłoszenie 23.12.2003 r.  przedmiotem wynalazku jest mechanizm przełączający dla napędu ruchu obrotowego, znajdujący zastosowanie w szeroko pojętych urządzeniach mechanicznych, w szczególności zaś w mechanicznych urządzeniach medycznych, zwłaszcza narzędziach chirurgicznych
4  Zgłoszenie nr P-371147
 
 
 
 
Zgłoszenie w trybie międzynarodowym
nr PCT/PL2005/000073
 „Pompa krwi, zwłaszcza pneumatyczna komora wspomagania serca”
 
 
 
„Blood Pump, in particular pneumatic hart assist device”
 
 Zgłoszenie
11.11.2004
 
 
 
 
2005r
 
 przedmiotem wynalazku jest pompa krwi, zwłaszcza pneumatyczna komora wspomagania serca, przydatne w medycynie w celach leczniczych, w szczególności jako urządzenie częściowo bądź całkowicie implantowane w ciele człowieka
5  Zgłoszenie nr P-379332  „Manipulator, zwłaszcza manipulator robota medycznego”  zgłoszenie 30.03.2006 r.  przedmiotem wynalazku jest manipulator, zwłaszcza manipulator robota medycznego, przydatny w szczególności w medycynie podczas wykonywania operacji kardiochirurgicznych wykorzystaniem mechanicznych robotów medycznych
6  Zgłoszenie nr P-383988  „Stanowisko operatora urządzenia medycznego, zwłaszcza telemanipulatora chirurgicznego”  Zgłoszenie 06.12.2007r  Przedmiotem wynalazku jest stanowisko operatora urządzenia medycznego, zwłaszcza telemanipulatora chirurgicznego, przydatnego w szczególności podczas wykonywania małoinwazyjnych operacji wewnętrznych narządów miękkich ludzi do kontroli i sterowania położeniem i działaniem w polu operacyjnym wewnątrz pacjenta narzędzi chirurgicznych zamocowanych na ramieniu robota.
7  Zgłoszenie
nr P-386454
 „Narzędzie laparoskopowe”  Zgłoszenie
05.11.2008r
 Przedmiotem wynalazku jest narzędzie laparoskopowe, przeznaczone zwłaszcza do wykonywania operacji laparoskopowych lub do przeprowadzania małoinwazyjnych operacji kardiochirurgicznych.
8  nr e-00090358-D (RCD  „Rączka (uchwyt) narzędzia medycznego”  Zgłoszenia z dnia 11.12.2008r,  
 
 
PUBLIKACJE 2004
 
 
Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w wydawnictwach o światowym zasięgu
 
 1. Z.Małota, Z.Nawrat, P.Kostka, J.Mizerski, K.Nowiński, J.Waniewski, “Physical and computer modeling of blood flow in a systemic-to-pulmonary shunt”. International Journal of Artificial Organs, vol. 27, no. 11: pp. 990-999
 2. Z.Paszenda, J.Tyrlik-Held, Z.Nawrat, J.Żak, K.Wilczek. “Usefulness of passive-carbon layer for implants applied in interventional cardiology. Journal of Materials Processing Technology, 157-158 (2004): pp. 399-404
 3. M.Gonsior, Z.Nawrat, P.Kostka, “Modeling of coronary bypass surgical procedure”. Physica Medica, European Journal of Medical Physics, vol. XX, supplement 1: pp. 83-85
 4. A.Góral-Wójcicka, Z.Małota, Z.Nawrat, W.Borgieł. “Acoustic noise of the turbulent blood through varying degrees of arterial stenosis: numerical study”. Physica Medica, European Journal of Medical Physics, vol. XX, supplement 1: pp. 80-82
 5. Z.Nawrat, P.Kostka, Z.Małota. “How physicist can help surgeon after robot putting into action? Development of advisory system database”. Physica Medica, European Journal of Medical Physics, vol. XX, supplement 1: pp. 91-93
 6. G.Wisowski, E.Koźma, K.Olczyk, A.Jura-Półtorak, P.Olczyk, Z.Nawrat. “Ascrobic acid influence on photooxidation-mediated modification of pericardial collagen”. Advances in Clinical and Experimental Medicine, vol. 13, no. 5A: pp. 29-35
Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w wydawnictwach o krajowym zasięgu
 
 1. Z. Paszenda, J. Tyrlik-Held, Z. Nawrat, J. Żak, K. Wilczek „Badania odporności korozyjnej stentów wieńcowych z uwzględnieniem specyfiki układu naczyń wieńcowych”.Inżynieria Biomateriałów. VII (34): pp. 26-33
 2. Ł.Major, J.M.Lacern, J.Morgile, R.Kustosz, T.Wierzchoń, B.Major Tribological multilayers of Ti/Tin and Cr/CrN type produced by laser ablation for application in assisted medical equipment”. Inżynieria Biomateriałów, VII, nr 38-42: pp. 68-70
 3. R.Major, E.Czarnowska, A.Sowińska, R.Kustosz, J.M. Lackner, W.Waldahauser, M.Woźniak, W.Mróz, T.Wierzchoń, B.Major Biocompatible Tin based coatings on metallic titanium sustrrate produced by laser ablation”. Inżynieria Biomateriałów, VII, nr 38-42: pp. 66-68
 4. W.Muzykiewicz, A.Rękas, R.Major, R.Kustosz, B.Major „Technology of the titanium deep drawing process of the semi-product elements with complex shape fo the heart support chamber”. Inżynieria Biomateriałów, VII, nr 38-42: pp. 71-73
 5. Z.Nawrat Narzędzia współczesnej chirurgii”. Przegląd Lekarski, 2004/61 wydanie specjalne, str. 114-116
 6. Z.Nawrat O robotach medycznych i sztucznych narządach – wzajemne inspiracje i postępy”. Przegląd Lekarski, 2004/61 wydanie specjalne, str. 112-113
 7. Z. Nawrat; K. Mianowski; M. Kulawiec Narzędzie laparoskopowe do robota kardiochirurgicznego”. Pomiary-Automatyka-Robotyka (PAR) Miesięcznik Naukowo- Techniczny 2/2004, str. 5-9
 8. P. Wilczek, M. zakliczyński, P. Rozentryt, J. Niżyński, D. Puszczewicz, Z. Religa, M. Zembala. „Zastosowanie plazmaferezy u pacjentów po ortotopowym przeszczepieniu serca (OHT) z immunizacją stwierdzaną w okresie okołooperacyjnym”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Tom 1, nr 2, s. 128-133
 9. Z. Nawrat Pierwszy europejski robot kardiochirurgiczny – RobIn Heart, rodem z Zabrza, gotowy do pierwszych operacji na zwierzętach”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Tom 1, nr 2, s.136-138
 10. J. Nożyński, E. Zembala- Nożyska, D. Lange, J. Wszołek „Ocena kształtu drobnych zwapnień zastawki biologicznej metodą modelowania elipsy aproksymującej kształt”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, Tom 1, nr 2, s. 158-164.
 
Monografie – autorstwo rozdziału w monografii
 
 1. J. Wszołek, Z. Religia, G. Religia, J. Nożyński, B. Dybkowska „Działalność Pracowni Biologicznej Zastawki Serca utworzonej przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu”. „40 lat tankowania i sterylizacji radiacyjnej tkanek w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem” pod red. A. Dziedzic-Gocławskiej, K. Ostrowskiego, J. Komendera, J. Michalina, W. Stachowicza, Str. 47-53. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek Akademii Medycznej w Warszawie, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie,2004
 
Doniesienia konferencyjne
 1. K. Mianowski, Z. Nawrat, M.Poreda „Studium projektowe manipulatora dla robota kardiochirurgicznego RobIn Heart”. AUTOMATION 2004 Konferencja Naukowo-Techniczna, 24-26.03.2004 r., Warszawa. Automatyzacja – nowości i perspektywy, Wyd, PIAP.
 2. Z. Nawrat, P. Kostka, R. Pruski, Z. Małota „Systemy sterowania rodziny telemanipulatowrów kardiochirurgicznych RobIn Heart ® 0,1 i 2 – rozwiązania techniczne”. AUTOMATION 2004 Konferencja Naukowo-Techniczna, 24-26.03.2004 r., Warszawa. Automatyzacja – nowości i perspektywy, Wyd, PIAP
 3. Z. Nawrat, P. Kostka, Z. Małota K. Mianowski, L. Podsędkowski, Z. Religia, P. Wróblewski „RobIn Heart – egzamin dojrzałości”. AUTOMATION 2004 Konferencja Naukowo-Techniczna, 24-26.03.2004 r., Warszawa. Automatyzacja – nowości i perspektywy, Wyd, PIAP.
 4. Z. Nawrat, L. Podsędkowski, P. Wróblewski „RobIn Heart – opis konstrukcji mechanicznej”. AUTOMATION 2004 Konferencja Naukowo-Techniczna, 24-26.03.2004 r., Warszawa. Automatyzacja – nowości i perspektywy, Wyd, PIAP
 5. G.Sobota, D.Tejszerska, Z.Nawrat „Symulacja komputerowa laparoskopowej operacji kardiochirurgicznej z zastosowaniem urządzeń zewnętrznych (mysz, klawiatura, ekran)”. XLIII Sympozjum PTMTS „Modelowanie w Mechanice”, 9-13.02.2004 r., Wisła.
 6. P.Potkowa, Z.Nawrat „Opracowanie projektu narzędzia chirurgicznego będącego elementem telemanipulatora chirurgicznego”. XLIII Sympozjum PTMTS „Modelowanie w Mechanice”, 9-13.02.2004 r., Wisła
 7. Z.Nawrat „O robotach medycznych i sztucznych narządach – wzajemne inspiracje i postępy”. III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, 13-14.05.2004 r., Kraków, Str. 62.
 8. 8.Z.Nawrat „Narzędzia współczesnej chirurgii”. III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, 13-14.05.2004 r., Kraków, Str. 63.
 9. Z.Nawrat „Polski robota kardiochirurgiczny RobIn Heart”.VIII Krajowa Konferencja Robotyki, 23-25.06.2004 r., Polanica Zdrój, Str. 57-60.
 10. P.Kostka, Z.Nawrat, Z.Małota, A.Kandora „System sterowania oraz interfejs operatora robota RobIn Heart – w kierunku bardziej przyjaznych dla chirurga rozwiązań”. VIII Krajowa Konferencja Robotyki, 23-25.06.2004 r., Polanica Zdrój, Str. 197-198.
 11. Z.Nawrat „Robotyka i inżynieria biomedyczna – wzajemne inspiracje i postępy”. VIII Krajowa Konferencja Robotyki, 23-25.06.2004 r., Polanica Zdrój, Str. 201.
 12. S.Pietraszek, P.Kostka, Z.Nawrat „Analiza ruchów ramienia robota kardiochirurgicznego RobIn Heart 1 z wykorzystaniem monolitycznych czujników przyspieszenia i żyroskopów”. VIII Krajowa Konferencja Robotyki, 23-25.06.2004 r., Polanica Zdrój, Str. 199
 13. B.Cwalina, A.Turek, L.Pawlus-Łachecka, J.Nożyński, Z.Nawrat „The influence of temperature on structural changes in pericardium tissue treated with gentamycin”. 29th Meeting of the Federation of the European Biochemical Societes, 26.06.-01.07.2004 r., Warszawa., EJS, The FEBS Journal, p. 97, Blackwell Publishing.
 14. B.Cwalina, A.Turek, L.Pawlus-Łachecka, J.Nożyński, Z.Nawrat “The influence of streptomycin on the structural properties of collagen-rich tissues”. 29th Meeting of the Federation of the European Biochemical Societes, 26.06.-01.07.2004 r., Warszawa. EJS, The FEBS Journal, p. 97, Blackwell Publishing.
PUBLIKACJE 2005
 
Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w wydawnictwach o światowym zasięgu
 
 1. R. Major, J. Bonarski, J. Morgiel, B. Major, E. Czarnowska, R.Kustosz, J.M. Lackner, W.Waldahauser „Elastic TiN coating deposited on polyurethane by pulsed laser”. Surface & Coatings Technology, 2005, XX, 100-106 - publikacja dostępna w wersji on-line od 27.12.2005 r.
 2. R. Major, E. Czarnowska, A. Sowińska, R.Kustosz, J.M. Lackner, W.Waldahauser, M. Woźniak, T. Wierzchoń, B. Major “Structure and biocompability of titanium nitride zoatings on polyurethane produced by laser ablation”. e-Polymers, 2005, 026, str.1-9
 3. B. Cwalina, A. Turek, J. Nożyński, M. Jastrzębska, Z. Nawrat. “Structural changes in pericardium tissue modified with tannic acid”. The International Journal of Artificial Organs, vol. 28/No. 6, str. 648-653.
 
Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w wydawnictwach o krajowym zasięgu
 
 
 1. R. Major, E. Czarnowska, R. Kustosz, J.M. Lackner, W. Waldhauser, P. Lacki, B. Major „Biozgodne powłoki TiN na poliuretanie; mikrostruktura i właściwości”. Inżynieria Biomateriałów, nr 47-53, str. 163-167.
 
Monografie – autorstwo rozdziału w monografii
 
 1. Z. Nawrat: “Roboty rehabilitacyjne i medyczne. Polski robot kardiochirurgiczny”. Postępy robotyki. Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Tchonia. Warszawa, 2005 r. str. 117-129.
 2. P. Kostka; Z. Nawrat; Z. Małota; A. Kandora: „Roboty rehabilitacyjne i medyczne. System sterowania oraz interfejs operatora robota Robin Heart - w kierunku bardziej przyjaznych dla chirurga rozwiązań”. Postępy robotyki. Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Tchonia. Warszawa, 2005 r. str. 159-166.
 3. S. Pietraszek; P. Kostka; Z. Nawrat: „Roboty rehabilitacyjne i medyczne. Analiza ruchów ramienia robota kardiochirurgicznego Robin Heart I z wykorzystaniem monolitycznych czujników przyspieszenia i żyroskopów”. Postępy robotyki. Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Tchonia. Warszawa, 2005 r. str. 167-173.
 4. Z. Nawrat: „Roboty rehabilitacyjne i medyczne. Robotyka i inżynieria biomedyczna - wzajemne inspiracje i postępy”. Postępy robotyki. Przemysłowe i medyczne systemy robotyczne. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Tchonia. Warszawa, 2005 r. str. 175-181.
Doniesienia konferencyjne
 1.  P. Kostka; Z. Nawrat: “ Semi- automatic detection of characteristic points of cardiovascular system element prostheses test control signals”. Artificial Organs. , vol. 29, number 9 September 2005, & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005 Abstract p. 732.
 2. P. Kostka; Z. Nawrat; S. Pietraszek; Z. Małota: „ Multi-type sensor test procedures of polish cardiac surgery telemanipulator-robin heart family”. Artificial Organs. , vol. 29, number 9 September 2005, & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005 Abstract p. 732.
 3. A. Turek; B. Cwalina; Z. Nawrat; J Nożyński: „ Changes in the porcine pericardium structure after stabilization with tannic acid”. Artificial Organs. , vol. 29, number 9 September 2005, & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005 Abstract p. 749.
 4. Z. Nawrat; P. Kostka: „The Robin Heart choreography and tools for AOROBAS operation”.Artificial Organs. , vol. 29, number 9 September 2005, & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005 Abstract p. 775.
 5. Z. Małota; Z. Nawrat; P. Kostka; T. Kukulski: „Optimalization of surgical left ventricular reconstruction in patients with ischemic heart failure using modeling method”. Artificial Organs. , vol. 29, number 9 September 2005, & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005 Abstract p. 786.
 6. A. Jarosz; W. Bujok; A. Kapis; R. Kustosz: „Comparative study of modified polyurethane valves for cardiac assist devices”. Journal of Artificial Organs, vol. 29, number 9 September 2005, & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005 Abstract p. 716.
 7. M. Darłak; M. Gawlikowski; R. Kustosz; A. Korczak; G. Peczkis: „Hybrid driving unit for heart assist devices”. Journal of Artificial Organs, vol. 29, number 9 September 2005, & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005 Abstract p. 731.
 8. M. Gawlikowski; R. Kustosz; T. Pustelny; M. Darłak: „The new criterion of pulsatile blood  flow estimation based on extracorporeal heart assist device POLVAD”. Journal of Artificial Organs, vol. 29, number 9 September 2005, & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005 Abstract p. 732.
 9. R. Kustosz; R. Major; B. Major; W. Waldhauser; J.M. Lackner; E. Czarnowska: „Biomaterial surface modification by the thin TiN layer deposition”. Journal of Artificial Organs, vol. 29, number 9 September 2005, & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005 Abstract p. 742.
 10. Wilczek P., Baranska A., Religa Z., Przybylski R., Nozynski J., Zembala M.: “Viable bioengineered vascular smooth muscle grafts- promising tool for use in surgical left ventricule restoration”. Int J Artif Organs. 2005; 28(9): 894. & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005
 11. Wilczek P., Baranska A., Religa Z., Przybylski R., Nozynski J., Zembala M.: “Viable bioengineered vascular smooth muscle grafts- promising tool for use in surgical left ventricule restoration”. Artif Organs. 2005; 29(9): 740. & Journal of Artificial Organs. Vol. 28/No. 9, september 2005
 12. Wilczek P., Religa Z., Zembala M.: “Changes in selected immunocompetent cells in patients undrgoing cardiopulmonary bypass ( CPB) versus off-pump coronary artery bypass (OPCAB) - is there are need for measure a inflamatory factors”. The European Society for Cardiovascular Surgery, 54th International Congress, 19-22.05.2005r., Ateny, Grecja, Interactive Cardio Vascular and Thoracic Surgery, 2005, 25
 13. Z.Nawrat, P.Kostka, Z.Malota. “The biomaterials dedicated for the valve prostheses - biomechanical testing as a first step of optimisation tissue treatment method”. SMIT 2005, Neapol 28.09-2.10 2005,Society for Medical Innovation and Technology. Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies. Vol.14. No 4-5, 2005, issn 1364-5706. abstract 038 p 302-303.
 14. P.Kostka, Z.Nawrat, Z.Małota “Original heart valve test system controlled using strategy based on artificial intelligence methods”. SMIT 2005, Neapol 28.09-2.10 2005, Society for Medical Innovation and Technology Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies. Vol.14. No 4-5, 2005abstract 037 p 302
 15. Zbigniew Nawrat, Paweł Kostka, Zbigniew Małota “Robin heart expert advisory system and data base integrated with polish cardiac surgery robot”. SMIT 2005, Neapol 28.09-2.10 2005,Society for Medical Innovation and Technology,Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies. Vol.14. No 4-5, 2005abstract 018 p 295
 16. Zbigniew Nawrat, Paweł Kostka, Zbigniew Małota “Robin heart the evolution of polish cardiac surgery robot family”. SMIT 2005, Neapol 28.09-2.10 2005, Society for Medical Innovation and Technology Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies. Vol.14. No 4-5, 2005abstract 017 p 294-295, wyróżnienie : best oral presentation
 17. 16.Z.Nawrat. “The Polish Heart Prostheses”. SMIT 2005, Neapol 28.09-2.10 2005,Society for Medical Innovation and Technology, Investigation Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies. Vol.14. No 4-5, 2005
 18. Z.Nawrat, S.Pietraszek, P.Kostka, Z Małota. „Optymalizacja sposobu sterowania i manipulacji robotem chirurgicznym – idea, modele, testy robota RobIn Heart”. XIV konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa 21-23 wrzesień 2005, Artykuł w materiałach konferencyjnychisbn-83-921489-3-2, wyd. AXON, str 120-12
 19. Z Małota „Modelowanie wpływu hemodynamiki zespolenia aortalno-płucnego na zjawisko zakrzepowo-zatorowe”. XIV konferencja Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa 21-23 wrzesień 2005, Artykuł w materiałach konferencyjnychisbn-83-921489-3-2, wyd. AXON str 197-202.
 
PUBLIKACJE 2006
 
 
Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w wydawnictwach o światowym zasięgu
 
 1. R. Ebner; J.M. Lackner; W. Waldhauser; R. Major; E. Czarnowska; R. Kustosz; P. Lacki; B. Major: “Biocompatibile TiN-based novel nanocrystalline films”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 54, No. 2, 2006, str. 167-173.
 2. B. Major; W. Mróz; M. Jelinek; R. Kosydar; M. Kot; Ł. Major; S. Burdyńska; R. Kustosz: “BN-based nano-composites obtained by pulsed laser deposition”. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 54, No. 2, 2006, str. 181-188.
 3. Z. Nawrat, P. Kostka „Polish Cardio-robot ‘Robin Heart’. System description and technical evaluation”. The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery, 2006; 2: str. 36-44.
Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w wydawnictwach o krajowym zasięgu
 1. W. Muzykiewicz, A. Rękas, R. Major, B. Major, R. Kustosz: „Tłoczenie elementów komory sztucznego serca z blachy tytanowej”. „Rudy i Metale Nieżelazne”, R51, Nr 4 (2006), str. 212-218.
 2. Z. Nawrat, M. Koźlak, G. Ilewicz, P. Kostka, Z. Małota „Modelling of cardiorobo principle, solution, operation planing”. Polish Journal of Environmental Studies, vol.15,no.4A, 2006. str. 133-135.
 3. Piotr Wilczek, Roman Przybylski, Marian Zembala. „Metody inżynierii tkankowej jako potencjalne narzędzie wykorzystywane w leczeniu chorób układu krążenia”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2006, Vol. 3 (1), str. 73-79.
 
Monografie – autorstwo rozdziału w monografii
 
 1. Zbigniew Nawrat “NANODIAM. New technologies for medical applications: studying and production of carbon surfaces allowing for controllable bioactivity”. Edited by Stanisław Mitura, Piotr Niedzielski, Bogdan Walkowiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, Rozdział: “NCD application in cardiovascular surgery equipment – first trials and perspective study”, str. 117 -127.
 2. B. Major, R. Ebner, J.M. Lackner, W.Waldhauser, E. Czarnowska, R. Kustosz, R. Major “Foundation of Materials Design”. Edited by Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba, Research Signpost 37/661 (2), Indie, 2006. Rozdział: „Nanocrystalline biocompatibile Tin – Based thin layers produced by pulsed laser deposition on polymer substrate”, str. 387-401.
 3. R. Major; P. Lacki; R. Kustosz; J.M. Lackner “Foundation of Materials Design”. Edited by Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba, Research Signpost 37/661 (2), Indie, 2006. Rozdział: “Modelling of nanoidentation to simulate thin layer behavior”, str. 1-15.
 4. B. Major; J. .M. Lackner; W. Waldhauser; J. Morgiel; J. Bonarski; R. Major; Ł. Major;R. Kosydra; R. Kustosz; W. Mróz; P. Lacki “Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century”. Edited by K. Świątkowski, Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences, Kraków, 2006. Rozdział: “Nanocrystalline advanced coatings produced on metallic non – metallic substrates by pulsed laser for medical and tribological applications”, str. 431-451.
 
Doniesienia konferencyjne
 
 1. Z. Nawrat „The institute of heart prostheses FCSD - 15 years of research experience”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 505.
 2. P. Kostka, Z. Nawrat, Z. Małota, ” New mems sensors in minimal invasive surgery support and training”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 512.
 3. P. Kostka, Z. Nawrat, Z. Małota „Control strategy optimization of cardiac surgery robot robin heart ®”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 532.
 4. Z. Nawrat, P. Kostka, Z. Małota „The valve prostheses failure evaluation using modeling”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 533.
 5. M. Gawlikowski, R. Kustosz, T. Pustelny „The full blond chamber ejection automatic detection method based on driving pressure curie analysis in pneumatically supplied VAD”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 504.
 6. M. Gawlikowski, R. Kustosz, T. Pustelny ”Determination of physical parameters of physiologically driven heart prostheses”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 526.
 7. M. Gawlikowski, R. Kustosz, T. Pustelny „The full blond chamber ejection automatic detection method based on driving pressure curie analysis in pneumatically supplied vad”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 535.
 8. D. Komorowski, S. Pietraszek, M. Darłak, R. Kustosz ”The first experience with pressure and output flow estimation of pneumatically controlled ventricular assist device (vad) with the help of both monolithic acceleration and gyro sensors”, Journal of Artificial Organs vol. 29/No. 5, May 2006, Abstract p. 536.
 9. P. Wilczek, A. Barańska, M. Kowalczuk, H. Fruehwirth-Smounig, J. Nożynski, M. Zembala “Porous polymers foams prepared in supercritical CO2 – an attractive tool for the preparation of growth factors delivery systems”, Journal of Artificial Organs. 2006; 29(5): 518.
 10. Z. Nawrat, P. Kostka, Z. Małota, M. Koźlak „The Robin Heart robot choreography and advisory system”, Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5-th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July-4 August 2006. Volume 39, supplement 1, 2006. ISSN 0021-9290.
 11. Z. Nawrat, P. Kostka “The Robin Heart telemanipulation user interface”, Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5-th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July-4 August 2006. Volume 39, supplement 1, 2006. ISSN 0021-9290.
 12. P. Kostka, Z. Nawrat, Z. Małota „Automatic heart valve qualification tester- new mechanical construction and control strategy based on artificial intelligence methods”, Journal of Biomechanics. Abstracts of the 5-th World Congress of Biomechanics, Munich, Germany, 29 July-4 August 2006. Volume 39, supplement 1, 2006. ISSN 0021-9290.
 13. M. Scandola, M.L. Focarete, T. Collina, P. Dobrzynski, P. Wilczek, R.A. Gross “Bioabsorbable scaffolds for tissue engineering from electrospun polyester nanofibers”, World Polymer Congres. Macro 2006.
 14. Z. Nawrat, P. Kostka „System sterowania telemanipulatora endoskopowego Robin Heart Vision”. Automation 2006 X Konferencja Naukowo- Techniczna Automatyzacja – nowości i perspektywy. Warszawa, 22-24 marca 2006r., str. 506-515.
 15. Z. Nawrat, P. Kostka, M. Koźlak „Ocena techniczna i biomedyczna rodziny robotów kardiochirurgicznych Robin Heart”. Automation 2006 X Konferencja Naukowo- Techniczna Automatyzacja – nowości i perspektywy. Warszawa, 22-24 marca 2006r., str. 496-505.
 16. G. Ilewicz, D. Tejszerska, Z. Nawrat „Model dynamiczny telemanipulatora kardiochirurgicznego sterującego ruchem endoskopu”. Majówka Młodych Biomechaników 2006. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 30/2006, str. 99-104.
 17. M. Koźlak, Z. Nawrat „Rola wirtualnej rzeczywistości w planowaniu zabiegów chirurgicznych na przykładzie Telemanipulatora Robin Heart 1”. Majówka Młodych Biomechaników 2006. Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 30/2006, str. 143-148.
 18. G. Ilewicz, D. Tejszerska, Z. Nawrat „The model of telemanipulator used in cardiac surgery with parallel mechanism structure controlling endoskope morion”, BIO-MECH-YOUNG: 2st Students' Scientific Conference of Biomechanics, Szklarska Poręba, 20-23 April 2006, Seria: KONFERENCJE, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 19. Z. Nawrat, M. Koźlak, G. Ilewicz, P. Kostka, Z. Małota „Modelling of cardiorobo principle, solution, operation planing”, V Symposium on Medical Physics III International Symposium on Medical Physics, 20-23 September 2006, Ustroń. (abstract).
 20. Z. Nawrat: “Robotics in modern ophthalmic surgery”. XVII International Congress of Eye Research. 29.10-03.11.2006, Hilton, Puerto Madero. Buenos Aires, Argentina.
 
PUBLIKACJE 2007

Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w wydawnictwach o światowym zasięgu
 
 1. Z. Nawrat; P. Kostka, “The Robin Heart Vision, telemanipulator for camera holding preliminary test results”, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems, volume1, No. 1, April 2007, str.48-53.
 2. Z. Nawrat, “Surgery: Virtual becomes real”. The Polish Science VOICE. The Warsaw Voice. Polish Silicon Valley. No. 3, str. 14-15.
 3. Z. Nawrat, “Robin Heart: Polish Surgical Robot”, The Polish Science VOICE. The Warsaw Voice, No. 1, str. 21-23.
 4. Z. Nawrat, M. Koźlak, “Robin Heart system modelling and training in virtual reality”, Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligents Systems. Vol. 1, Number 2, June 2007, str. 62-66.
 5. P. Kostka, Z. Nawrat: “Active training stand for improving the navigation in manual or robotic supported minimal invasive surgery”, Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 708.
 6. K. Rohr; P. Kostka; Z. Nawrat: “New algorithms for improving the analysis of data from heart valve prostheses qualification tests, based on 1&2- dimensional signals”, Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 711.
 7. Z. Małota; Z. Nawrat; T. Kukulski; P. Kostka: „ Modelling of the endoventricular shaper”, Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 726.
 8. Z. Nawrat; P. Kostka; K. Rohr; Z. Małota: „Robin Heart Vision: telemanipulator for camera holding evaluation of functionality, user ergonomics and patient safety”. Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str 743.
 9. P. Kostka; Z. Nawrat: “Advisory system with database to support patients with cardio-vascular prostheses. Gathering and processing multi-source information pilot study”. Journal of Artificial Organs. Abstracts of the XXXIV ESAO CONGRESS. Krems- Austria, 5-8 September 2007. Volume 30/No. 8, str. 744.
 10. Z. Małota; Z. Nawrat; P. Kostka: „Computer and physical modeling of blood circulation pump support for a new field of application in palliative surgery”. The International Journal of Artificial Organs, vol.30, no.12, 2007, p 1068-1074.
 11. M. Gawlikowski, T. Pustelny, R. Kustosz, "The physical parameters estimation of physiologically worked heart prostheses”, JSAO & IFAO Joint Congress, Osaka. Artificial Organs 2007, Volume 31/No.10, str. A50, G-014
 12. M. Darłak, Z. Opilski, M. Gawlikowski, R. Kustosz, T. Pustelny, “Acoustic method of noninvasive blood volume monitoring in polvad pump”. JSAO & IFAO Joint Congress, Osaka. Artificial Organs 2007, Volume 31/No.10, str. A58, G048
 13. D. Komorowski, M. Gawlikowski, “Preliminary investigations regarding the blood volume estimation in pneumatically controlled ventricular assist device by pattern recognition”, Computer Recognition Systems 2, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007, p. 558-565.
 14. A. Barańska, B. Irzyk, J. Nożyński, P. Wilczek, R. Wojnicz, "Decellularized porcine valve scaffolds modified with carbodiimide for heart valve tissue engineering”, XXIV European Society for Artificial Organs Congress, Krems, Austria, 200,7Artificial Organs 2007; 30 (8): 728.
 15. P. Wilczek, A. Barańska, M. Zembala, “The impact of heart valve bioprosthesis preparations procedure on the glycosaminoglycans structure – gateway to improve the durability of the prosthesis”, Artificial Organs. 2007; 30(8): 713.
 16.  K. Zomerska, A. Karewicz, P. Wilczek, K. Szczubiałka, M. Nowakowska, “Controlled Release of Heparin from the Porous Polymeric Materials for Medical Applications”, 3rd Young European Scientists Workshop, Kraków, 8-13 July 2007.www.e-polymers.org.
 17. M. Scandola, C. Gualandi, M.L. Focarete, P. Dobrzynski, M. Kawalec, P. Wilczek, “Bioresorbable electrospun non-woven scaffolds. International Conference (Bio) Degradable Polymers from Renovable Resources. Viena, November 18-21, 2007, str. 71.
 
Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w wydawnictwach o krajowym zasięgu
 
 1. Z. Nawrat, „Co robią roboty w medycynie”, Wiadomości Elektrotechniczne – Czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 01/ 2007, str. 31-35. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny.
 2. Z. Nawrat; M. Koźlak, „Ocena możliwości zastosowania modelowania robota chirurgicznego w przestrzeni wirtualnej do planowania operacji i weryfikacji rozwiązań projektowych robota”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa, PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-10. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.
 3. Z. Nawrat; K. Rohr; W. Dybka; P. Kostka; A. Kandora; T. Szwed; W. Sadowski, „Model robota o geometrii sferycznej – ocena możliwości aplikacji do operacji okulistycznej”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa. PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-9. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.
 4. P. Kostka; Z. Nawrat; K. Rohr; A. Kandora; T. Szwed; Z. Małota: „Interfejs użytkownika robota chirurgicznego – przegląd zastosowań i rozwiązania własne rodziny Robin Heart”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja- Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa. PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-7. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska.
 5. Z. Nawrat; P. Kostka; L. Podsędkowski; W. Dybka; A. Kandora: „Telemanipulator toru endowizyjnego Robin Heart Vision”, XI Konferencja Naukowo-Techniczna Automatyzacja – Nowości i Perspektywy, 14-16 marca 2007, Warszawa. PAR. Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2/2007 str. 1-9. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Politechnika Łódzka.
 6. Z. Nawrat: M. Koźlak, „Virtual reality modeling and planning of robotic surgery system Robin Heart”, XV Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Streszczenia prac konferencyjnych, wrzesień 2007, Wrocław str. 213.
 7. Z. Nawrat; P. Kostka, „Telemanipulator toru endowizyjnego Robin Heart Vision. Struktura systemu i weryfikacja jego funkcjonalności”, XV Krajowa Konferencja Naukowa. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Streszczenia prac konferencyjnych, , wrzesień 2007, Wrocław, str. 214.
 8. G. Ilewicz; R. Michnik; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „Badania interakcji w układzie wieloczłonowym telemanipulatora kardiochirurgicznego chirurg-zadajnik ruchu-narzędzie toraskopowe”, Aktualne Problemy Biomechaniki, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Mechaniki Stosowanej1/2007 s. 65-70.
 9. R. Michnik; G. Ilewicz; J. Jurkojc; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „Controlling of the operating tool displacement of Master-Slave system of cardiosurgical telemanipulator”, Modelling and Optimization of Physical Systems 6, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, nr 6/2007 pp. 117-122, Gliwice.
 10. Z. Nawrat: “Stąd do wieczności czyli perspektywy rozwoju technicznego zaplecza medycyny”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology) pod red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 59-71.
 11. Z. Nawrat: „Introduction to biomedical technology – focus on cardiovascular application (devices) and medical robots”. w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology) pod red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 20-58.
 12. Z. Nawrat: “Kawiarnia z sensem”, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2007, Kronika Naukowa; 4(4): s. 435-437. Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze, Śląski Uniwersytet Medyczny.
 13. Z. Nawrat “Medical Robots 2007 – trends&short review”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots) pod red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str.13-27.
 14. M. Koźlak, Z. Nawrat “Modelowanie i testowanie robota Robin Heart wykorzystując technologie przestrzeni wirtualnej”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007. str. 135-146.
 15. Z. Nawrat, P. Kostka, “Robin Heart Vision - preparation of polish cardic surgery telemanipulator for clinical application”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 241-257.
 16. R. Michnik, G. Ilewicz, J. Jurkojć, D. Tejszerska, Z. Nawrat, „Analiza kinematyki telemanipulatora kardiochirurgcznego Robin Heart 1 z wykorzystaniem wideorejestracji - badania wstępne, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 277-284.
 17. Z. Nawrat, L. Podsędkowski, P. Kostka, W. Dybka, K. Rohr, A. Kandora, Z. Małota, „RobIn Heart Vision - telemanipulator toru endoskopowego”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 79-90.
 18. Z. Nawrat, D. Talik, M. Koźlak, S. Kciuk, W. Dybka, P. Kostka, „Robot na Sali operacyjnej - konstrukcja i analiza funkcjonalna sposobu mocowania ramienia RobIn Heart Vision do stołu operacyjnego”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots). pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 91-98.
 19. Z. Nawrat, W. Dybka, P. Kostka, K. Rohr, „RobIn Heart Shell - konsola sterowania robotem chirurgicznym RobIn Heart”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots). pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 99-108.
 20. G. Ilewicz, R. Michnik, J. Jukrojć, D. Tejszerska, Z. Nawrat, „Zastosowanie techniki cyfrowej rejestracji optycznej do określenia wielkości kinematycznych telemanipulatora RobIn Heart Vision”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots). pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 109-116.
 21. T. Kukulski, Z. Małota, Z. Nawrat, P. Kostka, R Przybylski, “Physical and computer left heart verticle modeling for congestive heart failure”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 121-134.
 22. V. Z. Perez, P. Kostka, A. Kandora, Z. Nawrat, L. B. Gutierrez, „Modeling of the Master in the Bilateral Control of Robin Heart Teleoperation System”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 305-317.
 23. V. Z. Perez, N. Escobar, C. Medina, L. Getierrez, J. Bustamante, Z. Nawrat, P. Kostka, „Simulation of the master - slave system RobIn Heart: kinematic analysis, dynamic analysis and bilateral control diagrams”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 117-124.
 24. Z. Nawrat, M. Koźlak, “Possibilities of virtual reality technology application for education and surgeon training”, w: Roboty Medyczne 1 (Medical Robots), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze 2007, str. 125-134.
 25. V. Z. Perez, P. Kostka, A. Kandora, L. B. Guteirrez, “Verification of Forward Kinematics and Trajectories for the Robin Heart Master Tool”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 188-197.
 26. M. Darłak, M. Gawlikowski, D. Komorowski, R. Kustosz „Analiza metod pomiaru chwilowej objętości krwi w pozaustrojowej komorze wspomagania krążenia POLVAD”, w: Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 218-231.
 27. B. Major, R. Major, F Bruckert, J. Lackner, R. Ebner, R. Kustosz, P. Lacki, “New gradient coatings on TiN and TiCN basis for biomedical application to blood contact”, Konferencja naukowa tytan i jego stopy, Gdańsk - Sobieszowo, wrzesień 2007, Advances in Materials Science 2007.
 28. B. Major, F. Bruckert, J. Lackner, R. Ebner, R. Kustosz, P. Lacki, “Coatings on TiN and Ti(C,N) basis for biomedical application to blood contact and TiN/CrN multilayered tribological systems produced by pulsed laser deposition”, Materiały konferencyjne II Symposium on Texture and Microstructure Analysis, Kraków, wrzesień 2007.
 29. S. Rumian; R. Kustosz; A. Kapis; M. Darłak; M. Gawlikowski; M. Kopacz; S. Mazurkiewicz, „Nowe możliwości wspomagania układu krążenia przy użyciu biopompy wspomaganej siłą mięśnia szkieletowego”, IV Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, streszczenia, Kraków, 17-18 maja 2007. str. 42
 30. Barańska, B. Irzyk, J, Nożyński, O.Wilczek, R.Wojnicz, „Zastosowanie karbodiimidu oraz hydroksysukcynimidu w procesie tworzenia matryc zastawkowych serca”, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 11-13 Maj 2007, Warszawa, str. 160.
 31. M. Zembala, P. Wilczek , P. Kwiatkowski, A. Ashton, "Myocardial regenerations -the revolutions continues”, Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 2007, 4 (3): s. 239–245
 32. P. Wilczek „Degradacja glikozoaminoglikanów w trakcie przygotowywania protez zastawek serca z użyciem technik inżynierii tkankowej - czy należy jej zapobiegać?” Postępy Technologii Biomedycznych (Advances in Biomedical Technology), pod. red. Z. Nawrata, M-Studio Zabrze, 2007, str. 205-217.
 33. Adam Sokal, Piotr Wilczek, Wiktor Kuliczkowski, Radosław Kosiak, Marek Radomski „Wpływ inhibitorów metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej na Powstawanie agregatów płytkowo leukocytarnych”. XII sympozjum sekcji kardiologii eksperymentalnej polskiego towarzystwa kardiologicznego, komisji krążenia i oddychania oraz komitetu nauk fizjologicznych komisji kardiologii komitetu patofizjologii klinicznej polskiej akademii nauk Serock 11-13 października 2007, streszczenia doniesień [28]. Śląskie Centrum Chorób Serca, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii Zabrze.
 34. L. Pawlus-Łachecka, J. Wszołek, A. Wysocka, H. Bursig, „Ocena mikrobiologiczna autologicznych chondrocytów w kleju tkankowym”, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, 2007 Warszawa.
 
 
PUBLIKACJE 2008
 
Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w wydawnictwach o krajowym zasięgu
 
 1. Z.Nawrat; P. Kostka; W. Dybka, K. Rohr: „ Nowatorskie półautomatyczne narzędzia laparoskopowe Robin Heart Uni Tools”. PAR Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo- Techniczny; nr 2/2008. str. 718-728
 2. Z.Nawrat; W. Dybka; P. Kostka; K. Rohr: „ Konsola sterowania robotem chirurgicznym Robin Heart”. PAR Pomiary Automatyka Robotyka. Miesięcznik Naukowo- Techniczny; nr 2/2008. str. 708-717
 3. Z. Nawrat: “Organizacja warsztatów badania eksploantowanych protez serca w ramach europejskiego projektu COST 537”. Kronika Naukowa. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; Czerwiec 2008. tom 5, numer 2. ISSN 1731-5530.
 4. R. Michnik; G. Ilewicz; J. Jurkojć; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „ Metodyka przeprowadzania eksperymentu cyfrowej optycznej rejestracji ruchu telemanipulatorów kardiochirurgicznych Robin Heart”. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu. 2008, 26, 46-52
 5. Z. Nawrat: „Wprowadzenie- polimery w chirurgii”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 48-53.
 6. Z. Nawrat: “ Konferencja BioTechMed Silesia Zabrze 2008. ”. Postępy technologii biomedycznych 2 pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 17-28.
 7. Z. Nawrat: „ The Polish heart prostheses investigation”. Postępy technologii biomedycznych 2 pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 119-123.
 8. Z. Nawrat: “ Sieć Centrów Doskonałości BioTechMed Silesia”. Postępy technologii biomedycznych 2 pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 12-16.
 9. Z. Nawrat; Y. F. Missirlis; A. Motta; M. Kowalczuk; B. Glasmacher; D. Mavrilas; M. Fedel; J. Nożyński; J. Śliwka; L. Łachecka; R. Barbucci: „Core Laboratories for the Improvement of Medical Devices in Clinical Practice from the Failure of the Explanted Prostheses Analysis (Fepa)”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 92-109.
 10. Z. Nawrat: “ Bezpieczeństwo biologiczne stosowania protez- wybór zagadnień związanych z protezami serca”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 124-129.
 11. Z. Nawrat: „ Operacja , operacja chirurgiczna – wstęp do metod planowania”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 157-159.
 12. Z. Nawrat: “ Projektowanie zrobotyzowanych narzędzi chirurgicznych. Elementy strategii rozwoju rodziny Robin Heart”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 160-172.
 13. Z. Nawrat; P. Kostka; M. Koźlak; Z. Małota; W. Dybka; K. Rohr; W. Sadowski: „ Innovative technology application for education and surgeon training”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 173-181.
 14. Z. Nawrat; P. Kostka:” Robin Heart – Towards First European Cardio-robot”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 182-183.
 15. Z. Nawrat: “ Perspektywy rozwoju bioinżynierii I medycyny technicznej. I nie tylko”. Postępy technologii biomedycznych pod redakcją Zbigniewa Nawrata. Zabrze 2008. ISBN 978-83-88427-77-0. M-Studio Zabrze. Str. 184-188.
 16. Z. Nawrat: “ Medical robots”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; Grudzień 2008. tom 5, numer 4. ISSN 1731-5530.
 17. Zembala M., Wilczek P., Cichoń T., Smolarczyk R., Przybylski R., Sokal A., Szala S., Zembala M.: “Human Cardiac Stem Cells Present in Severely Damaged, Ischemic Myocardium”. Kardiologia Polska. 2008; 66 :10 ( Suppl.3).
 18. J.Pacholewicz, E. Kucewicz, M. Zakliczyński, T. Niklewski, K. Kubacki, R. Kustosz, M.Zembala „Regeneracja serca poprzez odbarczenie długoterminowym mechanicznym wspomaganiem serca polską komorą typu POLVAD - opis przypadku”. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2008; 5 (3):308-313.
 
Publikacje i doniesienia naukowe publikowane w czasopismach o światowym zasięgu
 
 1. Z. Nawrat; P. Kostka: „Robin Heart – perspectives of application of mini invasive tools in cardiac surgery”. Medical Robotics. ISBN 978-3-902613-18-9., str. 265-291.
 2. Z. Nawrat; P. Kostka; W. Dybka; K. Rohr; Z. Małota: „ Man-machine interface optimization. Steering console of polish cardiac surgery robot Robin Heart”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 608 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
 3. Z. Małota; R. Przybylski; Z. Nawrat; P. Kostka; T. Kukulski: “The comparison of two methods of left ventricular reconstructions In patent with congenstive hart failure by means of computer simulations”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 642 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
 4. K. Rohr; Z. Nawrat; W. Dybka; P. Kostka; M. Koźlak: „ User interface for virtual operating room”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 657 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
 5. T. Pustelny; P. Struk: Z. Nawrat; M. Gawlikowski: „ Design and numerical analyses of the human greater circulatory system”. Str. 171-181. The European Physical Journal Special Topics. Vol. 154. February 2008.
 6. P. Kostka; Z. Nawrat: “ Integrating data, models and reasoning in adaptive patient data tele-monitoring”. Abstracts from the XXXV ESAO CONGRESS. Geneva- Szwajcaria, 3-6 September 2008. p. 625 . The International Journal of Artificial Organs. Vol. 31/No.7, 2008 July.
 7. Z. Nawrat: “ Robin Heart – polski Robin Hood, Zeus i da Vinci w jednym”. Medicina Futura nr 02/2008 (2) ISNN: 1899-4156. Str. 6-9.
 8. Barańska A., Kubin B., Wilczek P., Nożyński J., Helewski K., Wojnicz R.: “Structural and mechanical stability of decellularized porcine valve matrix crosslinked with carbodiimide”. The International Journal of Artificial Organs. 2008; 31 (7): 628.
 9. Wilczek P., Małota Z., Barańska A., Kubin B., Nozyński J., Przybylski R., Zembala M.: “A comparision of biomechanical properties of synthetic and biological patch used In surgical left ventricle restoration – an influence on hemodynamical properties”. The International Journal of Artificial Organs. 2008; 31 (7): 638.
 10. Wilczek P., Małota Z., Barańska A., Kubin B., Nozyński J., Przybylski R., Zembala M.: “A comparision of biomechanical and morphological differences of porcine native and acellular aortic and pulmonary valve – implications for the tissue engineered heart valve”. The International Journal of Artificial Organs. 2008; 31 (7): 639.
 11. Wilczek G., Babczyńska A., Wilczek P., Doleżych B., Migula P., Młyńska H.: “Cellular stress reactions assessed by gender and species in spiders from areas variously polluted with heavy metals”. Ecotoxicology Environmental Safety. 2008 May;70(1):127-37
 12. B.Major, F. Bruckert, J.M.Lackner, R.Ebner, R.Kustosz, P.Lacki “Coating on Tin and Ti(C,N) basis for biomedical application to blood contact and TiN/TiCrN multilayered tribological systems produced by pulsed kaser deposition”. 230. Arch Metal and Mater; 52(2998)39-48, 2008
 13. T. Pustelny, P. Struk, Z. Nawrat, M. Gawlikowski “Design and numerical analyses of the human greater circulatory system”.The European Physical Journal, Special Topics 154, 171-174 (2008)
 14. T. Pustelny, P. Struk, Z. Nawrat, M. Gawlikowski “Numerical and experimental researches of mechanical heart prosthesis”. The European Physical Journal, Special Topics 154, 175-181 (2008)
 15. T. Pustelny, R. Kustosz, M. Gawlikowski “The methods of physical parameters measurement regarding the heart supporting automation”. The European Physical Journal, Special Topics 154, 71-76 (2008)
 16. T. Pustelny, R. Kustosz, M. Gawlikowski “Selected problems of mechanical heart supporting automation”. The European Physical Journal, Special Topics 154, 65-69 (2008)
 17. G. Ilewicz; R. Michnik; J. Jurkojć; D. Tejszerska; Z. Nawrat: „Analizy kinematyki mechanizmów równoległowodowych telemanipulatorów kardiochirurgicznych”. 10-th International Scientific Conference. APPLIED MECHANICS 2008. Wisła, April 7th-10th 2008, Poland , streszczenie str. 27-28 + pełen artykuł na płycie CD.
 18. Z. Nawrat: „Medycyna przyszłości – czy roboty mogą zmienić praktykę medyczną?”. IT w Służbie Zdrowia Gigaton TM . 25 lutego 20098, Warszawa. Str. 23-24.
 
Wystąpienia na konferencjach
 
 1. Michael O. Zembala, Piotr Wilczek, Marian Zembala. „Myocardial regeneration in patients with congestive heart failure from bench to bedside”. Gdańskie Warsztaty Kardiochirurgiczne. 2008
 2. Wilczek P., Rygiel E., Żegleń S.: Warsztaty Transplantacyjne. “Immunologiczny dobór dawca-biorca”. 28 sierpień 2008 Śląskie Centrum Chorób Serca – uczestnik i wykładowca
 3. Zazakowny A., Karewicz A., Szczubiłka K., Wilczek P., Nowakowska M: “New porous polymeric materials for medical applications”. 10 th young scientist conference on chemistry. 2008; 126.
 4. Fiejdasz S., Zazakowny A., Szczubiłka K., Wilczek P., Nowakowska M: „Collagen films for biomedical aplications”. 10 th young scientist conference on chemistry. 2008; 216.
 5. R. Kustosz “The state of the art. of clinical utilization of the Polish Pneumatic Cardiac Assist System POLCAS and future prospects”. 101st ICB SEMINAR on "Development of Circulatory And Respiratory Support And Its Modelling", Warszawa 4-6.12.2008
 6. R. Kustosz “The mechaniczal heart assistance utilizing extracorporeal heart support device POLVAD in patient with end stage heart failure and DIC III stage syndrome accompanying. Case report”. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Krwawienie i Krzepnięcie Krwi w Mechanicznym Wspomaganiu Serca”, Wiedeń , 15-17.05.2008.