Centrum Onkologii w Gliwicach

Centrum Onkologii w Gliwicach należy do wiodących w Polsce, wysokospecjalistycznych, nowoczesnych ośrodków kliniczno-naukowych. Nowoczesne zaplecze aparaturowe oraz doświadczony i wyspecjalizowany zespół zapewniają pacjentom z całego kraju diagnostykę i leczenie na światowym poziomie.
 
Centrum prowadzi działalność diagnostyczną i leczniczą w oparciu o najnowsze, uznane schematy postępowania leczniczego. Prowadzenie skojarzonego leczenia chorób nowotworowych pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników terapeutycznych. Aktywność COI w zakresie działalności naukowo-badawczej, wdrażania innowacyjnych metod leczenia, zdobywa uznanie w Polsce i na świecie.
 
Instytut Onkologii w Gliwicach, zwany początkowo Państwowym Instytutem Przeciwrakowym, powstał w 1947 roku. W roku 1951 przekształcony został w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.
 
Centrum Onkologii, zarządzane przez dyrektora, prof. dr hab. n. med. Bogusława Maciejewskiego, należy do wiodących w Polsce wysokospecjalistycznych, nowoczesnych i dobrze zorganizowanych ośrodków kliniczno-naukowych. Nowoczesne zaplecze aparaturowe oraz wyspecjalizowany zespół zapewniają pacjentom z całego kraju diagnostykę i leczenie na poziomie standardów światowych, najwyższą precyzję i technologię, wysoką skuteczność i unikalne metody leczenia.
Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i naukowo-badawczą oraz szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy z zakresu onkologii. Działalność kliniczna prowadzona jest we współpracy z wieloma ośrodkami onkologicznymi w Polsce i na świecie, w oparciu o najnowsze, uznane schematy postępowania terapeutycznego. Jednocześnie wdrażane są nowe metody lecznicze o charakterze nowatorskim i eksperymentalnym. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest skojarzone leczenie chorób nowotworowych, co pozwala na uzyskiwanie optymalnych wyników leczenia.
 
Centrum Onkologii to jednostka silnie zaangażowana w działalność naukowo-badawczą, o imponującym dorobku naukowym. Prowadzone tu badania w szczególności koncentrują się nad mechanizmami procesu nowotworzeni i nowymi przeciwnowotworowymi strategiami terapeutycznymi, oraz nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych technik diagnostycznych o szerokiej potencjalnej aplikacji w praktyce klinicznej. Szczególny nacisk kładziemy na wyjaśnienie predyspozycji genetycznych do zachorowań na nowotwory, badanie mechanizmów nowotworzenia i przerzutowania na poziomie molekularnym, pogłębienie wiedzy o mechanizmach cytoprotekcji, w szczególności roli białek stresu komórkowego i systemów naprawy uszkodzeń DNA oraz mechanizmów wrażliwości na czynniki stosowane w terapii przeciwnowotworowej.
 
Doświadczenie i konkretne rezultaty prac badawczo-naukowych są niepodważalnym
dowodem, świadczącym o profesjonalizmie, potencjale naukowym i kadrowym oraz zaawansowaniu technologicznym Instytutu.
 
 
 
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY ORAZ OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ
NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ PRZYPADKI WSPÓŁPRACY
MIĘDZYNARODOWEJ I OSIĄGNIĘTE WYNIKI:

  1.  Medal Gilberta H. Fletchera za wybitny wkład w rozwój wiedzy nad rakiem i radioterapią. Medal ten przyznany jest imiennie dla prof. dr hab. med. Bogusława Maciejewskiego.
  2. Zrekombinowane białko ABRaA – VEGF121, które przeszło pozytywnie testy in vivo na mysich nowotworach i jest obecnie przedmiotem wniosku patentowego.
  3. 2004- Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA – XIV edycja konkursu na najlepsze produkty i usługi „zintegrowany system wysokospecjalistycznej trójwymiarowej radioterapii konformalnej nowotworów”.
  4. 2005- II miejsce w rankingu najlepszych w Polsce placówek leczenia nowotworów złośliwych – Newsweek – Ranking Szpitali 2005