Zapytania ofertowe

Fundacja Rozowju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religii zamieszcza zapytanie  ofertowe na dostawę: Materiałów i surowców.
 
Zamówienie na dostawę prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.
 
Do realizacji zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Dostawa przedmiotu zamówienia sfinansowana będzie zgodnie z umową nr UDA-POIG.01.03.01-00-169/09-00 w ramach realizowanego projektu pod nazwą: "SERCOWE KOMÓRKI MACIERZYSTE I PROGENITOROWE - nowa metoda regeneracji uszkodzonego serca", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 - Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. - Projekty Rozwojowe.
 
Projekt realizowany jest w konsorcjum ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Centrum Onkologii - Instytut w Gliwicach.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2010
Link do Zapytania Ofertowego:
www.frk.pl/index.php
 
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2010
Link do Zapytania Ofertowego
www.frk.pl/index.php